Circulariteit in de pers

Regelmatig worden er online artikelen gepubliceerd die gaan over binnenklimaattechniek gerelateerd aan het thema Circulariteit. Interessante publicaties worden hieronder kort behandeld, inclusief relevante weblinks.

Nederland circulair in 2050

De Rijksoverheid werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en andere overheden aan een duurzame economie voor de toekomst. In deze circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. In het Rijk brede programma Circulaire Economie staat wat nodig is voor een circulair Nederland in 2050.

Lees meer

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen, zodat er minder grondstoffen nodig zijn. Grondstoffen worden gebruikt voor bijvoorbeeld eten, elektrische apparaten en kleding;

2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen. Zoals biomassa, dat is grondstof uit planten, bomen en voedselresten. Dit maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele bronnen en het is beter voor het milieu.

3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Klik hier voor deze publicatie

Hoe circulariteit ons op het verkeerde been kan zetten

Het begrip circulariteit is in de bouw natuurlijk ook veel moelijker een plek te geven dan voor alle andere spullen die we dagelijks gebruiken. Bouwmaterialen hebben een zeer lange technische levensduur. We noemen het hergebruik van sloopmateriaal circulair maar ook de betonnen vloeren die over 75 jaar (jawel, met garantie en al) weer uit het gebouw gehaald worden. Of die aluminium gevel die gegarandeerd over 30 jaar weer teruggenomen gaat worden door de fabrikant voor hergebruik (natuurlijk as-a-service).

Lees meer

Twee van de grootste en meest urgente opgaven waarvoor de mensheid zich gesteld ziet het komende decennium zijn 1. het voorkomen van ongecontroleerde opwarming van de aarde en 2. het voorkomen van het verlies van biodiversiteit (bron: IPCC). De nu veel gehanteerde benadering in het circulariteit denken geeft geen oplossingsrichting voor deze twee opgaven. Sterker nog, het zet ons op het verkeerde been. Want wat goed lijkt voor een lange termijn, creëert op de korte termijn geen enkele impuls op verbetering. Operatie geslaagd, patiënt overleden!

Er zijn gelukkig steeds meer mensen in de bouwsector of het politieke discours eromheen die tot het besef komen dat het ook anders kan: minder ‘virgin natural resources’, meer hergebruik van reeds bestaande materialen en meer toepassing van biobased materialen.

Klik hier voor deze publicatie

Factsheet circulaire economie

Voor alles wat wij doen, gebruiken wij grondstoffen: voor ons voedsel, vervoer, kleding, apparaten enzovoort. Het aantal mensen blijft groeien, de vraag naar grondstoffen stijgt explosief, terwijl de beschikbaarheid van grondstoffen afneemt.

Lees meer

We moeten slimmer omgaan met onze schaars wordende grondstoffen en onze milieudruk verminderen. Nederland wil daarom in 2050 een circulaire economie zijn. In een circulaire economie hebben we zo min mogelijk afval, gebruiken we onze spullen langer, hergebruiken en delen we producten en is afval de grondstof voor nieuwe producten.

Klik hier voor meer informatie

Circulair bouwen: waarom en hoe dan?

De bouw verbruikt 50% van alle grondstoffen en 40% van de beschikbare energie. En maar liefst 40% van het afval komt uit de bouw. Dus als de bouw verandering brengt in haar processen is het effect op duurzaamheid groot. Een grote verantwoordelijkheid met grote kansen!

Lees meer

De term ‘circulair’ is hot, zeker in de bouwsector. Om deze belangrijke transitie te kunnen maken, zijn veel (inter)nationale ketenpartners nodig. Van slopers en toeleverende industrie tot financiers, architecten, wetenschap en onderwijs. Opdrachtgevers moeten ‘circulair’ inkopen, door bijvoorbeeld te gunnen op circulariteit in aanbestedingen. Los van alle lopende discussies en knelpunten die opgelost moeten worden, kan er al veel. En gebeurt er al veel.

Onze definitie van Circulair Bouwen: Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Klik hier voor deze publicatie

Circulair bouwen: negen verhalen in woord en beeld

Slimmer en efficiënter omgaan met grondstoffen. Daar draait het om in een circulaire economie. Zo’n economie helpt in de strijd tegen de plasticsoep in oceanen, klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Veel van de natuur- en milieuproblemen zijn namelijk te herleiden tot een verspillende omgang met grondstoffen. In zijn tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage laat het PBL zien hoever Nederland is met de omslag naar een circulaire economie.

Lees meer

Doel van de beeldverhalen is om de dialoog over circulair ondernemen te voeden en om te leren van de manier waarop de negen bedrijven kansen benutten en met belemmeringen omgaan. Samenwerking blijkt voor de bouwsector het sleutelwoord. Ondernemers zoeken elkaar op en werken samen – om aan bijvoorbeeld andere grondstoffen, nieuwe leveranciers en nieuwe afzetmarkten te komen. Hoe gaan de geïnterviewde ondernemers deze nieuwe samenwerking aan, wat lukt wel en wat (nog) niet? Hoe herkennen en benutten zij kansen voor circulair bouwen?

Klik hier voor deze publicatie